Knulle venn brasil menn homoseksuell

Som en rekke andre kjønnssykdommer kan smitte også overføres ved blodsmitte  — eksempelvis ved bruk av urene sprøyter , ved blodoverføring , eller ved bruk av urene instrumenter i forbindelse med et kirurgisk inngrep. Smitte ved blodoverføring skjer ikke i Norge i dag. I ble det innført strenge krav til hiv-test av avgitt blod ved norske blodbanker. Hiv kan ikke smitte ved vanlig kroppskontakt, ved kyssing eller ved bruk av felles gjenstander som er i berøring med kroppen, som drikkeglass, spisebestikk, toalett etc.

Hiv er som sagt et lite smittsomt virus. Selv under optimale betingelser for viruset vil det ikke nødvendigvis smitte. Den viktigste faktor som bestemmer smittsomheten hos en smittebærer, er mengden av viruspartikler i blod eller sæd, såkalt virus load eller viruslast. Lav viruslast reduserer smitterisikoen betydelig, mens høy viruslast øker den tilsvarende.

Viruslast er særlig høy i månedene etter at smitte har funnet sted samt under utviklingen av aids. Det betyr at en nysmittet som ikke kjenner sin smittestatus og fortsetter med å praktisere ubeskyttet sex, er en høypotent smittebærer. I tiden mellom nysmitte og utvikling av aids, som kan ta mange år, vil viruslast ligge på et lavt eller moderat nivå og øke gradvis samtidig som immunforsvaret undertrykkes. Idet den smittede kommer under behandling, vil viruslast synke mot så lave nivåer at virusmengden ikke lenger kan måles, og den smittede er da i realiteten ikke smitteførende.

Viruset er fortsatt i kroppen, men lar seg ikke lenger påvise. Ett av de store hindrene ved behandlingen av hiv er virusets store genetiske variasjon. Hiv-1 er i slekt med virus funnet i gorillaer og sjimpanser i Vest-Afrika , mens hiv-2 er beslektet med virus funnet i apearten Sooty Mangabey , som finnes i skogene fra Senegal til Ghana. Det er hiv-1 gruppe M -viruset som er det dominerende og som forårsaker aids. Gruppe M kan så igjen deles inn i en rekke subtyper basert på deres genetiske data.

Hiv-2 anses for å være mindre virulent og mindre smittsomt enn Hiv Her nevnes bare gruppe M, siden det er i denne gruppen man finner de subtyper som inneholder patogene strenger av viruset. Gruppe M er den mest utbredte type av hiv. Innenfor gruppe M finnes så en rekke subtyper som benevnes som Subtype A etc. Det finnes også kombinasjonsformer av ulike subtyper, såkalte CRF Circulating recombinant forms.

Disse er også nummerert. Disse subtypene kan igjen deles inn i nye subtyper, som da benevnes f. Subtype A1, A2, B1, B2 etc. Resistens mot antiretroviral behandling oppstår ved genetiske mutasjoner mellom ulike subtyper av viruset.

Superinfeksjon betegner en tilstand der en allerede smittet person smittes på nytt av en annen streng av viruset. Superinfeksjon vil lettere kunne medføre resistens og hurtigere sykdomsforløp samt mutasjon som danner mer potente virus.

Ved hiv-testing var det tidligere ikke selve viruset som ble påvist, men de antistoffer kroppen dannet mot det. Det kan ta mer enn seks måneder før kroppen danner slike antistoffer. Tiden mellom smitte og dannelsen av antistoffer er en såkalt vindusperiode der en hivtest vil kunne gi negativt utslag, mens man i virkeligheten er smittet. Ettersom virusmengden er høyest i de første månedene etter smitte, kan dette medføre at man er svært smitteførende uten å vite det.

Nyere tester reagerer imidlertid både på antigen selve viruset og antistoffer. Dermed er tiden mellom smitte og sikker påvisning drastisk redusert. En hivtest er i dag relativ sikker tre uker etter smitte, og helt sikker tolv uker etter smitte [11]. Hiv er viruset som ubehandlet fører til aids.

Ettersom virus ikke har noe eget stoffskifte , utnytter det vertscellens stoffskifte til å danne kopier av seg selv. Det er særlig de celler som er vitale i menneskets immunforsvar , de såkalte T eller CDceller lymfocytter , som angripes av viruset. CD eller Tcellene er hvite blodlegemer som har en sentral funksjon i koordineringen av immunologiske reaksjoner i kroppen. Når et stort nok antall slike celler er infisert, vil hele reguleringen av immunsystemet bryte sammen.

Idet viruset har trengt inn i cellen, "omdefineres" cellens funksjon til å bli en "fabrikk" for reproduksjon av nye viruskopier, som igjen infiserer nye celler.

Gradvis brytes dermed hele immunforsvaret ned. En rekke såkalte opportunistiske infeksjoner vil da oppstå — det vil si infeksjoner som kroppen normalt holder stand mot, men som utnytter immunsystemets svekkelse til å blusse opp og angripe kroppen.

Den vanligste av disse opportunistiske infeksjonene er pneumocystis carinii pneumoni PCP eller med sin nyere betegnelse pneumocystis jeroveci pneumoni. Dette er en candidainfeksjon på lungene som er meget sjelden uavhengig av aids og som ubehandlet har et dødelig forløp. Når mengden av CDceller er under en viss målbar grense som f. En hivsmittet trenger ikke å ha symptomer på smitte i det hele tatt.

Hivinfeksjonen kan være såkalt asymptomatisk , dvs. Ca halvparten av de smittede får imidlertid en akuttreaksjon 2 — 3 uker etter smitte i form av kraftig influensa , høy feber og opphovnede lymfekjertler som kan minne om kyssesyke. Andre symptomer kan være utslett, diaré , hoste og belegg på mandlene. Etter kort tid vil disse symptomene gå tilbake og den smittede kan leve symptomfritt i mange år.

Primærinfeksjon 2 — 3 uker etter smitte med kraftige influensasymptomer, hovne lymfekjertler og feber. Symptomene vil etter normal rekonvalesenstid gå over. Etter primærinfeksjonsfasen inntrer en asymptomatisk fase som kan vare fra ett til opp til tjue år. Noen vil imidlertid kunne utvikle lett forstørrede lymfekjertler flere steder i kroppen og ha diffuse feberfornemmelser eller av hete samt tiltakende tretthet.

Gjennomsnittlig latenstid er fra 6 — 8 år. Det finnes imidlertid tilfeller der smittede har gått med viruset i opp til 20 — 25 år uten å ha utviklet aids. Etter mange år vil forstadiene til aids melde seg i form av en lang rekke flere diffuse, men stadig mer spesifikke symptomer.

Disse vil variere noe fra individ til individ, men visse symptomer er gjennomgående. Man vil gå kraftig ned i vekt, være plaget av feber, kraftig nattesvette, utmattelse og tretthet, markant forstørrede lymfeknuter , diaré , candidainfeksjon i munn eller spiserør , helvetesild samt økende plager med utbrudd av herpes.

Aids er det dødelige stadiet av en Hiv-infeksjon da kroppen ikke lenger har et fungerende immunforsvar. Infeksjonssykdommer som kroppen ellers nedkjemper samt visse former for kreft og sykdommer i hjernen vil da melde seg og ha dødelig utgang. I de første 10 — 15 år av hivepidemien stod legevitenskapen rådløs med hensyn til livreddende behandling av hivinfeksjon. I ble kreftmedisinen AZT eller Zidovudin introdusert.

Den gav en kortvarig effekt inntil hiv utviklet resistens , og gav dessuten meget kraftige bivirkninger. Tross intense anstrengelser er det fortsatt ingen vaksine eller effektiv kur mot selve hivviruset.

Årsaken til vanskene med å fremstille vaksine er virusets store genetiske variasjon og raske replikasjonsevne. I forhold til andre virus er hiv her unikt. For hver replikasjon skifter viruset "ansikt", det blir resistent. Om vi tar et øyeblikksbilde av hiv, vil det være fullt mulig å utvikle en effektiv vaksine mot viruset slik det ser ut der og da. Men ved neste replikasjon vil viruset ha endret sin overflatestruktur akkurat så mye at vaksinen ikke vil gjenkjenne det. Hiv har et unikt tempo og mangfold som gjør det fysisk umulig å henge med.

På grunn av sin evne til å smyge unna ethvert kjemisk motangrep, omtales hiv ofte som et spesielt "intelligent" virus. Tross vanskene med å utvikle vaksine, finnes det i dag effektiv behandling mot virusets evne til å reprodusere seg i kroppen, og dermed mot dets evne til å fremkalle sykdom. Med riktig behandling trenger en hivinfeksjon derfor ikke lenger utvikle seg dødelig.

De fleste hivsmittede som mottar behandling, vil kunne leve tilnærmet normal livslengde og tilnærmet symptomfritt. Det store vendepunktet i behandlingen av hiv kom med introduksjonen av HAART "Highly active antiretroviral therapy i Dette er en kombinasjonsbehandling bestående av minst tre forskjellige antiretrovirale legemidler som "gjerder" viruset inne slik at det hindres i å reprodusere seg.

De antiretrovirale legemidlene angriper de vitale prosessene i hivs reproduksjon revers transkriptase , integrase og protease. Kombinasjonsbehandling består i å angripe alle disse prosessene samtidig.

Så lenge viruset hindres i å reprodusere seg, vil nye celler ikke kunne infiseres og sykdom vil heller ikke kunne inntre. HAART er resultat av en intens internasjonal forskningsinnsats og representerer ett av de store gjennombrudd i medisinens historie.

Skal medisinene ha effekt, er man avhengig av at de tas daglig livet ut, til riktig tid og på rett måte.

Slutter man å ta medisinene, vil viruset straks blomstre opp igjen i kroppen og CDnivåene synke. Glemmer man å ta medisinene, er det som å "klippe hull" i gjerdet. Det er nok at én viruspartikkel slipper gjennom for at det skal begynne å replikere og eventuelt utvikle medisinresistens. Det innebærer at man ikke kan glemme å ta en dose mer enn én gang hver halvannen måned. Tilgjengeligheten til livreddende medisiner i fattige land er økende, men fortsatt er det meget langt igjen før alle smittede har tilbud om livreddende hjelp.

Vansker i form av distribusjon, manglende medisinsk infrastruktur i underutviklede land og tilgang til kostbar laboratorieteknologi som er påkrevd for testing og smitteoppsoring, utgjør også betydelige hindre. Det samme gjelder tabubelagte holdninger til seksualitet og fornektelse av hiv som seksuelt overførbar sykdom. HAART krever også høy grad av etterlevelse fra den smittede selv for å ha effekt. Glemmer man en dose, kan det innebære å "klippe hull" i gjerdet som hindrer hiv i å reprodusere seg, og viruset kan i verste fall bli resistent og ikke reagere på medisinen.

For store grupper narkomane som lever uorganiserte liv eller for mennesker i kulturer som i mindre grad styrer sine liv etter klokken enn mennesker i moderne, utviklede land, kan dette være et alvorlig problem.

Av land utenfor den rike verden er det til nå bare Thailand og Brasil som kan tilby behandling til mer enn 50 prosent av de smittede. Dette har vært mulig fordi begge land har en godt utviklet farmasøytisk industri som er i stand til å produsere billige kopimedisiner selv. Utover kjemisk medisinering vil en hivsmittet også være avhengig av andre positive tiltak for å kunne leve best mulig med hiv. Sunt kosthold og fysisk aktivitet er spesielt viktig for hivsmittede for å opprettholde et sterkt, infeksjonsforebyggende immunforsvar.

Det samme gjelder den psykiske helsen. Hiv er en skambelagt sykdom som påvirker den hivsmittedes selvbilde meget sterkt. Terapi og selvhjelpsgrupper og alt som kan være med å høyne selvtillit og selvbilde er særdeles viktig for å opprettholde et sterkt immunforsvar og en god allmenn helsetilstand.

Det utvikles stadig nye og mer raffinerte medisiner mot hiv. Bare siden har det vært en enorm utvikling med hensyn til hvor mange piller som må tas daglig. Fra opp til 20 — 30 piller flere ganger om dagen kan man i dag nøye seg med én tablett én gang om dagen. Prognosen for pasienter med hiv under optimal behandling er i dag meget god, men et fullstendig empirisk grunnlag foreligger av naturlige grunner ennå ikke. Det er imidlertid generell enighet blant infeksjonsmedisinere om at dagens hivpasienter kan regne med å leve normalt lange liv.

Utover det mentale stigmaet som ligger i en skambelagt diagnose og som fører til at de fleste hivsmittede bærer på sin sykdom i hemmelighet, kan man i dag medisinsk sett leve nokså problemfritt med hiv. Kirkens bymisjon driver et eget psykososialt senter for hivpositive i Oslo, Aksept , med døgntilbud og poliklinikk. Tallet er usikkert på grunn av mangelfulle rapporteringssystemer i ulike land og fordi diagnostiske metoder og kriterier kan variere. Det er beregnet at nærmere 30 millioner personer har dødd av aids siden sykdommen ble oppdaget i Hiv er vår tids verste helsekatastrofe og den verste i menneskehetens historie noensinne målt i antall døde og rammede.

I døde det ca. Aids,   av dem var barn under 15 år. Hver dag får 15 nye personer hiv. Hver dag dør mellom og av aids. Historien om hvordan en enslig viruspartikkel har endt opp med å bli historiens største drapsmaskin, vil bli stående som en av fremtidens store gåter. Spredningen av hiv er globalt svært ujevnt fordelt og har en rekke paradoksale trekk som ikke alltid er lett å forklare. Helt siden epidemiens start har den vært konsentrert rundt visse globale og regionale episentra.

Noen land eller områder innen et land kan være uberørt, mens andre er hardt rammet. I USA er stater som California og Texas blant de hardest rammede, mens nabolandet Mexico hittil har vært forholdsmessig lite berørt. De karibiske statene er generelt hardt rammet, men Cuba og Den dominikanske republikk danner nærmest smittefrie øyer. I Europa er Tyrkia og landene på Balkan foreløpig nærmest hivfrie soner.

I Kina er det relativt sett en liten forekomst i forhold til landets størrelse og sammenlignet med andre asiatiske land og med ekstremt skjev regional fordeling.

Det fryktes imidlertid at Kina står overfor en eksplosjonsartet epidemi. Forklaringen på slike paradokser kan være dels sosiologiske og kulturelle forskjeller mellom land og regioner, dels at en epidemi bare kan oppstå ved at hiv etablerer et kretsløp innen en populasjon.

Slik kan det oppstå ekstreme forskjeller mellom populasjoner der hiv er kommet inn og har dannet et epidemiologisk kretsløp og i populasjoner der hiv aldri har kunnet danne et slikt kretsløp. I den vestlige verden og Latin-Amerika danner menn som har sex med menn MSM ett av hovedkretsløpene, og homoseksuelle menn er dermed statistisk overrepresentert på statistikkene. I Øst-Europa og Asia er situasjonen en annen. Her er det sprøytenarkomane som danner det største kretsløpet.

Den store bekymringen ved epidemiens start var at hiv skulle etableres i de store befolkningsgruppene. Med unntak av visse deler av Afrika og i Ukraina har dette ikke skjedd. Om hiv skulle få fotfeste blant f. Men hittil har det ikke vært tegn til at hiv har slått inn med særlig styrke i andre enn de tradisjonelle risikogruppene.

Man har imidlertid ingen garanti mot at ikke dette bildet kan endre seg, og det kan skje meget raskt dersom viruset først får fotfeste innen større populasjoner. Hiv og aids i Afrika. Nærmere 30 millioner, eller to tredeler av det samlede antall smittede i verden, bor i Afrika sør for Sahara. Aids har siden epidemiens start i forandret Afrika mer grunnleggende enn slavehandel og kolonialisme noen gang gjorde.

Hiv har en særlig stor konsentrasjon i landene i det sørlige Afrika , der I tillegg kommer nærmere barn. I visse deler av Sør-Afrika , som i Cape Town -regionen, antas mer enn 40 prosent av befolkningen å være smittet. Bare i Sør-Afrika dør ca. Øst-Afrika og Sentral-Afrika er også meget hardt rammet, mens spredningen i Vest-Afrika har vært mer begrenset.

Unntaket er Nigeria , som nest etter Sør-Afrika og India har flest registrerte hivpositive i hele verden. Av de afrikanske landene er det bare i Uganda man har lykkes med effektive nasjonale tiltak mot epidemien. I den vestlige verden har USA fra epidemiens første fase vært et episenter med betydelig spredning. Ca 1,2 millioner antas å være smittet, av disse har fått aidsdiagnose. Menn som har sex med menn er den klart største risikogruppen med 44 prosent. USA er målt etter relativ forekomst det tredje hardest rammede landet i verden.

Spredningen er fortsatt betydelig innen sosiale lavklassegrupper og visse etniske minoriteter. Blant flere urfolksgrupper er spredningen ekstremt høy. Det samme bildet går igjen i Canada. Homoseksuell smitteoverføring øker i USA uproporsjonalt i forhold til andre risikogrupper 60 prosent i De siste årene har antall nysmittede ligget på rundt 40 pr. HAART-behandling er i prinsippet tilgjengelig for alle, men med utilstrekkelige helseforsikringer vil en del av de hardest rammede ikke ha tilgang til effektiv behandling.

Dette er søkt kompensert ved omfattende privatfinansiert filantropi , men langt fra tilstrekkelig til å dekke behovet. Siden har det årlige antallet døde ligget rundt 15 — et fall på 70 prosent i forhold til Nærmere amerikanere er døde som følge av aids siden Et særtrekk ved USA er at menn er uforholdsmessig hardt rammet 74 prosent.

Antall smittede i europeiske land måles i antall smittede pr. I Vest-Europa er det i dag nærmere smittede. Smitteraten ligger her f. Frankrike , Italia , Storbritannia , Sveits , Spania , Luxembourg og Belgia ligger også langt over vesteuropeisk gjennomsnitt med smitterater på over pr. Storbritannia ligger i dag så høyt som , Luxembourg på Det samlede antall døde av aids har vært betydelig høyere i Sør-Europa inklusive Frankrike enn i Nord-Europa.

Norge hadde lenge Europas laveste smitterate nest etter Island , men ligger nå på gjennomsnittsnivået med 58,3 pr. Både Danmark 45 og Sverige 41,6 har i dag vesentlig lavere smitterate enn Norge. I Vest-Europa har Tyskland den laveste raten med 32 smittede pr. Smitteutviklingen har vært negativ i samtlige vesteuropeiske land med nær en fordobling av registrerte smittetilfeller i perioden — Andelen av homoseksuelle smitteoverføringer er høy 35 prosent og relativt sett høyest i Nederland og Storbritannia.

Av heteroseksuelt smittede er tre fjerdedeler innvandrere eller asylsøkere fra land med høy forekomst av hiv. Blant de øvrige heteroseksuelt smittede er et flertall smittet utenfor hjemlandet. Øst-Europa har hatt en eksplosjonsartet økning av hivmsitte med mer enn en tjuedobling de siste ti år. Antall smittede i begge land er usikre på grunn av ineffektiv rapportering, men nyregistrerte smittetilfeller er for hele i begge land sammenlagt.

For Russland gir det en smitterate på smittede pr. Verdens helseorganisasjon WHO anslår at det finnes nærmere 1,5 millioner smittede bare i Russland, 80 prosent av dem unge mellom 15 og 30 år. I Ukraina anslås tallet til Bare i byen Odessa antas mer enn 10 prosent av befolkningen å være smittet. Ukraina er i dag det klareste eksemplet på hvor fort hiv kan spres når viruset først bryter inn i større befolkningsgrupper. Smitteutviklingen har også vært eksplosiv i Baltikum og da særlig i Estland , som har hatt den høyeste relative vekst i verden siden Fra en smitterate på 8,7 pr.

I de baltiske statene er hiv ekstremt overrepresentert i den russiske minoritetsbefolkningen. I det alt vesentlige skjer smittespredningen i østeuropeiske land ved gjenbruk av infiserte sprøyter, men homoseksuell smitteoverføring er trolig underrapportert.

Hiv har en kort historie i Øst-Europa, og myndighetene har respondert svært sent mot trusselen. Dette har imidlertid vært i klar bedring de senere år. Men i Russland og Ukraina har fortsatt bare henholdsvis 13 og 7 prosent av de smittede tilgang på behandling.

Også disse tallene er i klar bedring. Posted aqua lene naken sex i kristiansand on by norsk sex video paradise hotel sesong 4 Les også: Hun sørget for sex-rekord i TV3-reality. Posted on by tove lill løyte gratis sexdating Category: Partreff bondage shop Hot milf gratis videoredigering milf film hd mannlig eskorte oslo Oslo Mannlig eskorte oslo actic tromsø åpningstider Menn søker kvinner cam sex chat Erotiske leker Notodden Andre date privat massasje stavanger.

Att bli redo för att få glädje från alla typer av online gratis sex stedet narvik pornografiska frågor av de mest skiftande typer av sex. Bdsm oslo caroline bruke dildo, Thaimassasje oslo svenska porno, Fleshlight girls gratis nakne damer. Lei av alle nerder jeg møter. Dansk porno video linni meister porno lokken verk. Eu er en side med massasje, eskorte og escortdate jenter fra hele.

Mas porno stripping gratis caroline andersen slem Sykkylven partikler. Hadde ubeskyttet sex dagen etter siste.

SØTE MENN HOMOSEKSUELL DATE TIPS

Knulle venn brasil menn homoseksuell